Ook in het begin van de jaren 1900 waren er al mensen die zich interesseerden voor de geschiedenis van hun buurt en straat. Zo ging toen iemand in de stadsarchieven op zoek naar alles wat Klapdorp aanbelangde. De resultaten moeten bepaald ontmoedigend geweest zijn, want het door de onderzoeker neergeschreven commentaar laat vermoeden dat er maar weinig te vinden was...

Alleen in 'eene kroniek' werden enkele 'kleine gebeurtenissen' gevonden die dateren uit de 16de eeuw, de tijd dat de Hertog van Alva met ijzeren hand over onze streken regeerde. Antwerpen stond toen als handelsstad op het hoogtepunt van zijn roem en rijkdom.

Die 'kleine gebeurtenissen' blijken 2 moorden te zijn op mensen die toen op Klapdorp woonden. De onderzoeker vindt ze 'van geen groot belang', maar vindt tegelijkertijd dat ze het tijdvak goed typeren. 'Diefstallen, vechtpartijen, moorden, en allerhande misdaden vermenigvuldigden zich op schrikwekkende wijze'. De onderzoeker wijst er op dat toen de helft van de bevolking uit zowat alle windstreken van de wereld kwam, veelal zonder aanwijsbare middelen van bestaan, en dat die mensen slechts van 'plunderingen en braspartijen' leefden.

Een migrantenprobleem avant la lettre? Dan mogen we vandaag toch nog niet klagen. Behalve nachtelijke horden dronken en lallend schreeuwende Nederlanders hoeven we meestal onze slaap nog niet te laten.

Geniet mee van de ernstige verslagen van de vroeg-20ste-eeuwse onderzoeker, en het sappige Oud-Nederlands van de 16de eeuw.

Citaat van de onderzoeker uit begin 20ste eeuw:

Niettegenstaande het zeseeuwenoude bestaan van het Klapdorp heeft er geene gebeurtenis van enig belang plaats gehad, evenals er geen huis bestaat dat aan belangwekkende herinneringen doet gedenken. Wij vinden alleen in eene kroniek de volgende kleine gebeurtenissen, dagteekenend van het tijdstip wanneer de hertog van Alva de lotgevallen van ons land bestierde.......en wanneer Antwerpen het toppunt van zijnen rijkdom en voorspoed had bereikt.”

Uit de oude kroniek, moord 1:

Den 20 novembris (1571), tsavonts ter borstyt, soo is tot Antwerpen op het Clapdorp, daer het Gotshuys der fermeryen plach te staene, gebeurt een deerlyce moort ten huyse van eenen Italiaenschen coopman, genaempt Thomas Balbaen: hier zyn als vrient ingecomen vyf moordadige straetschenders, en hebben in de keucken gevonden dry borgers der stadt om haer affairen met eenen advocaet van Brussele te doen. Deze hebbense terstont overvallen, haer doen afdoen haer tesschen met de gelden: maer een van de borgers, syde-laecken vercooper, den boeven antwoordende, hoe men soo terstont geld overgeven soude, hebben hem terstont met een roer int hoofd duerschooten, seggende; doorschiet den booswicht, want hy sou ons verraden ende mellen. Daernaar hebben sy den cassier bedwongen het comptoir open te doen, ende die casse berooft van gelde, comenschap al van fluweelen, syden-laeckenen, fyn lijnwaet enz; daarnaar synse vuytten huise getrocken haar versiende met die ander seven en twintich die het huis omset hadden, als men seyde.”

Uit de oude kroniek, moord 2:

Den 10 jauuary (1573) tsavonts soo is tot Antwerpen op het clapdorp, met practycque vuyt syn huys geleyt geweest eenen devoten ende rycken oudecleercooper, genaempt Joos Abeels, die vermoort werd al heymelyck; ende den selven avont daerna zyn dieselve schelmen met syn sleutelen in syn huys gecomen, sonder yemants wete, want hy alleen woonde, ende hebben alle syn gelt gestolen, meynende ook mede te draegen alle die silvere juweelen als schalen, croesen, coppen, ringen, ende meer andere costelyckheyt, dat zy al tsaemen in een saergie gepacht hadden; maer die gebueren werdent gewaer soo dat die dieven alleen metten gelden vuytten huyse gingen, dat nyemant en wiste waer sy ‘t vervoeren ende waer Joos bleven was, seer lange tyt.

Op den 18 february is Joos Abeels voorsc. gevonden geweest tot Antwerpen op ten grooten Cauwenberch, in een clein ydel huysken, liggende daar versmoort ende verworcht en de met coorden syn voeten gebonden, oock synen mont gestopt, seer deerlyck: ende noyt en wist yemant wie desen moort gedaen hadde, want Joos werd vonden avontuerlyck van kinderen die daer voor die duere met coten lagen en speelden, soo datter een van haerlieden coten door de keldergadt in den kelder viel, waer door datter een door die venster in huys clam om die cote te halen, soo heet hy daer eenen dode man sien liggen die seer stonck.”

Citaat van de onderzoeker uit begin 20ste eeuw, vervolg:

Die twee feiten zijn van geen groot belang, maar zij geven ten minste een tamelijk juist gedacht over dit tijdvak, voorzeker schitterend onder verscheiden oogpunten, maar waarin de diefstallen, de vechtpartijen, de moorden en allerhande misdaden zich op eene schrikwekkende wijze vermenigvuldigden; het is waar dat de helft misschien der bevolking alsdan bestond uit vreemdelingen, toebehoorende aan al de landen van de wereld en waaronder een groot aantal, te Antwerpen aangekomen zonder verklaarbare middelen van bestaan, slechts van plundering en braspartijen leefden.“

Informatie letterlijk overgenomen uit diverse bronnen, Felixarchief Antwerpen.

Melding

logo-antwerpen

Heeft u een melding, maak dan gebruik van onderstaande knoppen.

Sluikstort, volle papiermand, zwerfvuil, wegverzakking, beschadigd straatmeubilair, onderhoud van groen, verkeer, mobiliteit of parkeren. Je moet je eerst aanmelden bij antwerpen.be.

Sluikstort?
Melding

Graffiti?
Melding

Wegverzakking?
Gevaarlijk voetpad?
Melding

Defecte straatverlichting?
Melding

Organogram Stad Antwerpen (pdf)

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!

Ik ben  

Buurtinfopunt

Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15, 2000 Antwerpen
03 232 43 94

Schipperskwartier vzw

Buurtinfopunt:
Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15
2000 Antwerpen
03 232 43 94
statuten