De website www.schipperskwartier.com wenst zich qua inhoud, privacy en gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aan een aantal regels te houden. Die regels worden hierna opgesomd. Behalve deze opsomming spreekt het vanzelf dat we ons aan alle normaal geldende voorschriften, gedragscodes en wettelijke bepalingen inzake inhoud en werking van websites willen houden.

Hebt u opmerkingen of klachten over inhoud, privacy en gebruiksaspecten, breng ons dan op de hoogte via het contactformulier, of wendt u tot het Buurtinfopunt Dagbladhandel Pateet, Klapdorp 15, 2000 Antwerpen (dit is ook het contactpunt voor het Buurtcomité Schipperskwartier Antwerpen).

Inhoud

 

 • We laten geen discriminerende, beledigende of denigrerende opmerkingen, teksten, beelden, geluiden of verwijzingen toe op deze website.
 • We behouden ons het recht voor om publicaties van welke aard ook te weigeren indien ze strijdig zijn met bovenstaande regel, of indien ze niet verenigbaar zijn met of relevant voor de werking en doelstellingen van het Buurtcomité Schipperskwartier.
 • Indien toch inhoud van dergelijke strekking op de website zou verschijnen, dan nemen we daar uitdrukkelijk afstand van. Zodra we ervan op de hoogte gebracht worden zal deze inhoud dan ook onverwijld van de website verwijderd worden, en zullen indien mogelijk maatregelen getroffen worden om dergelijke publicaties in de toekomst te vermijden.
    

Privacy

 

 • We respecteren uw privacy. Gegevens en informatie die daarop betrekking hebben en die in ons bezit zouden komen via de website (bvb. om te registreren) zullen behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten terzake.
 • Indien we tot het privé domein behorende gegevens opvragen en bijhouden zal dit altijd beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke dat we nodig hebben in functie van de website en de werking ervan. Dit kan vooral, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op toegangsidentificatie, beveiliging en bezoekersstatistieken.
 • Respect voor uw privacy betekent dat u altijd mag weten welke gegevens we eventueel over u bezitten, en dat u ze kunt wijzigen of laten verwijderen als u dat wenst. Het betekent ook dat we die gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit om technische en/of wettelijk / juridische redenen niet anders kan. Technische redenen zijn bvb. de hosting van deze website. In dergelijke gevallen zien we er op toe dat ook deze derden zich aan dezelfde regels inzake privacy moeten houden.
 • Vindt u dat uw privacy om één of andere reden geschonden wordt door inhoud op de website, weet dan dat dit nooit onze bedoeling is. Breng ons in dergelijk geval op de hoogte van uw opmerkingen en bezwaren, en we zullen die inhoud eventueel met de nodige rechtzetting onverwijld verwijderen of aanpassen.
    

Gebruiksvoorwaarden

 

 • Wie deze website bezoekt, of er op één of andere manier aan deelneemt door zich bvb. te registreren en zelf inhoud toe te voegen, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de regels inzake inhoud, privacy en gebruik zoals ze hier vermeld zijn.
 • Iedereen zal zich houden aan de regels inzake copyright en eigendomsrechten. Wie inhoud van deze website wil aanwenden voor publicatie buiten deze website, hetzij persoonlijk, hetzij via doorgave aan derden, zal dit eerst melden en daarvoor toestemming vragen. Redelijkerwijze wordt deze toestemming niet geweigerd inzoverre er geen commerciële belangen mee gemoeid zijn. Er kunnen wel voorwaarden overeengekomen worden. Op zijn minst zal altijd de bron van de overgenomen inhoud vermeld worden.
 • Wie meent dat zijn rechten inzake copyright en eigendom geschonden worden op deze website mag ons dit altijd melden. Dit is niet onze bedoeling en na melding zullen we het nodige doen om eventuele inbreuken ongedaan te maken.
 • We behouden ons het recht voor om bij inbreuken tegen de hierboven opgesomde regels en voorwaarden de nodige maatregelen te treffen. Inhoud en/of registraties kunnen dan geweigerd, geblokkeerd of verwijderd worden. Afhankelijk van de inbreuken kunnen deze ook aan de bevoegde authoriteiten gemeld worden en kan eventueel zelfs vervolging ingesteld worden. In dergelijke gevallen kunnen ook identificatiegegevens meegedeeld worden.

Melding

logo-antwerpen

Heeft u een melding, maak dan gebruik van onderstaande knoppen.

Sluikstort, volle papiermand, zwerfvuil, wegverzakking, beschadigd straatmeubilair, onderhoud van groen, verkeer, mobiliteit of parkeren. Je moet je eerst aanmelden bij antwerpen.be.

Sluikstort?
Melding

Graffiti?
Melding

Wegverzakking?
Gevaarlijk voetpad?
Melding

Defecte straatverlichting?
Melding

Organogram Stad Antwerpen (pdf)

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!

Ik ben  

Buurtinfopunt

Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15, 2000 Antwerpen
03 232 43 94

Schipperskwartier vzw

Buurtinfopunt:
Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15
2000 Antwerpen
03 232 43 94
statuten